Zawiadomienie o sesji rady gminy

Zawiadamiam mieszkańców Gminy Łabunie, że w dniu 21 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 900 w Domu Kultury w Łabuniach przy ul. Parkowej 9 odbędą się obrady XIX sesji Rady Gminy Łabunie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz propozycje jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji rady gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych za 2020 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Łabunie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łabunie za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łabunie w 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie,
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łabunie,
  • rozpatrzenia petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,
  • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy
(—) Elżbieta Kuźma